Showing posts with label ป้ายทะเบียนแบบใหม่. Show all posts
Showing posts with label ป้ายทะเบียนแบบใหม่. Show all posts

ป้ายทะเบียนรถยนต์รูปแบบใหม่ 2555


 
คงจะสงสัยกันมานานว่าทำไมช่วงไม่กี่เดือนมานี้ป้ายทะเบียน โดยเฉพาะป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ถึงดูประหลาดๆเหมือนกับเอากระดาษ A4 มาทำเป็นป้ายทะเบียน และในที่สุดของการรอคอยเราก็จะได้ใช้ป้ายทะเบียนรถยนต์รูปแบบใหม่

กรมขนส่งทางบกได้เปิดเผยรูปแบบของป้ายทะเบียนใหม่ที่จะเริ่มใช้งานในกลาง เดือนตุลาคมนี้ หลังจากที่หมวด ฆฮ ที่ผลิตเสร็จสิ้นไปแล้วได้หมดลง ป้ายทะเบียนแบบใหม่จะมีการเพิ่มตัวเลขด้านหน้าอีกหนึ่งหลัก โดยจากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ที่ผ่านมา กรมขนส่งฯ มั่นใจว่าจะสามารถใช้ป้ายในรูปแบบเดิมได้อีกมากกว่า 150 ป

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เปิดเผยว่า ทางขบ.ได้วางแผนที่จะเริ่มใช้งานป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่ที่มีการใช้ตัวเลขนำ หน้าจากรูปแบบที่ใช้อยู่อีกหนึ่งตำแหน่ง โดยจะเริ่มใช้ในช่วงกลางเดือนตุลาคม สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดเนื่องมาจากทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วย ฆฮ ซึ่งเป็นหมายเลขทะเบียนหมวดสุดท้ายใกล้จะหมดพอดี โดยทางขบ.มั่นใจว่าการเปลี่ยนรูปแบบป้ายทะเบียนในครั้งนี้ จะสามารถรองรับการจดทะเบียนป้ายได้อีกมากกว่า 150 ปี โดยในขณะนี้ทางขบ.ได้ส่งมอบป้ายรูปแบบใหม่ให้กับทางผู้ผลิตไปแล้วประมาณ 4 ล้านป้าย ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานในอนาคตข้างหน้า

ป้ายทะเบียนรถยนต์แบบใหม่ 2555
ขบ. ยังได้เปิดเผยถึงข้อมูลสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีเพิ่ม ขึ้นกว่าเดิมกว่า 2 เท่า โดยในปัจจุบันมีการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศประมาณ 80,000 คันต่อเดือน ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ 40,000 คันต่อเดือน ซึ่งการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้เกิดขึ้นจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ทำให้ประชาชนสนใจซื้อรถยนต์มาใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
นอกจากนั้นทางขบ.ยังมีโครงการที่จะเสนอของบประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาป้ายทะเบียนแตกลายงาที่มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ซึ่งถ้าหากได้รับการอนุมัติ ทางขบ.ได้วางแผนไว้ว่าจะใช้งบประมาณดังกล่าวในการจัดทำป้ายใหม่ให้ฟรี แต่ในปัจจุบันประชาชนที่มาร้องเรียนเรื่องป้ายทะเบียนแตกลายงามีจำนวนลดลง ซึ่งอาจจะเกิดจากประชาชนไม่ได้ใส่ใจเรื่องดังกล่าวแล้ว