Showing posts with label หม้อน้ำใหญ่. Show all posts
Showing posts with label หม้อน้ำใหญ่. Show all posts

หม้อน้ำสั่งทำขนาดใหญ่

หม้อน้ำใหญ่


เป็นหม้อน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งสั่งทำไว้สำหรับติดตั้งกับเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ เป็นหม้อน้ำสั่งทำเฉพาะใช้เวลาผลิต+ประกอบประมาณ 1 เดือน ใบที่เห็นนี้สูงประมาณ 2 เมตรกว่าๆ

ด้านล่างเป็นภาพการนำหม้อน้ำใหญ่ใบนี้ขึ้นรถ เพื่อนำไปส่งยังบริษัทปลายทางของลูกค้า

Big Radiator
Big Radiator - CPS

ยกหม้อน้ำใบใหญ่ขึ้นรถ
ยกหม้อน้ำใบใหญ่ขึ้นรถ - CPS

หม้อน้ำขนาดใหญ่ - CPS
หม้อน้ำขนาดใหญ่ - CPS

หม้อน้ำเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ - CPS
หม้อน้ำเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ - CPS

หม้อน้ำเครื่องเจน - CPS
หม้อน้ำเครื่องเจน - CPS

หม้อน้ำใบใหญ่ - CPS
หม้อน้ำใบใหญ่ - CPS

หม้อน้ำใหญ่ - CPS
หม้อน้ำใหญ่ - CPSเผื่อท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 038 272 646

บริษัท ชลประสิทธิ์ กรุ๊ป จำกัด
http://www.ccrthailand.com
http://www.chonprasitgroup.com